O klubu

Klub radovljiških študentov

Klub radovljiških študentov je študentski klub, ki skrbi za pestro obštudijsko dogajanje za študente in dijake v upravni enoti Radovljica (občine Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica).

Zakaj postati član?

Člani KRŠ lahko koristijo cel kup storitev po smešno nizkih cenah, udeležujejo pa se lahko tudi vseh hudih KRŠ dogodkov. KRŠ je glavni krivec za same hude dogodke, kot so na primer Ko Radovljica zaživi, Slackline session na Bledu, koncert skupine S.A.R.S. v klubu Stop, razne športne turnirje, izlete…

Kako se včlanim?

Hitro, enostavno in brezplačno!
Včlanite se lahko vsi študentje in dijaki, ki živite na območju upravne enote Radovljica. Pridružiš se nam lahko na uradnih urah ali pa kar prek naše spletne strani. Vse kar potrebujete je veljavno potrdilo o vpisu.

Kje lahko spremljam kul dogodke?
Da boš vedno na tekočem z aktualnimi dogodki in novimi ugodnostmi, nas spremljaj na naši spletni strani in Facebooku.

FB: Klub radovljiških študentov

KRŠ je član Zveze študentskih klubov Slovenije (Zveza ŠKIS) od leta 1994 in je upravičen do 2,71 % sredstev Zveze študentskih organizacij lokalnih skupnosti (Zveza ŠOLS), kar predstavlja 0,90 % vseh sredstev, ki jih preko koncesijskih dajatev nameni Študentska organizacija Slovenije (ŠOS). To predstavlja tudi glaven finančni vir kluba, ki ga porabi za delovanje in subvencioniranje projektov.

Upravni odbor

sestoji iz 5 članov: predsednik, tajnik, blagajnik ter 2 člana, ki delujeta na dveh različnih resorjih (resor za šport in prosi čas ter resor za kulturo, socialo in izobraževanje). Upravni odbor Kluba je vodstveni in izvršni organ Kluba, ki opravlja zadeve, ki mu jih naloži občni zbor in zadeve, ki po svoji naravi sodijo v njegovo delovno področje. Upravni odbor je odgovoren občnemu zboru in mu mora poročati vsaj enkrat v koledarskem letu. Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik Kluba na lastno pobudo ali zahtevo večine članov upravnega odbora. Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotna večina članov. Sklepe sprejema z večino glasov prisotnih članov. Delo upravnega odbora je javno. Delovanje upravnega odbora podrobneje opredeljujeta Pravilnik o delu upravnega odbora in Poslovnik o delu upravnega odbora.

Upravni odbor opravlja zlasti naslednje naloge:

 • sklicuje občni zbor Kluba in skrbi za izvajanje njegovih sklepov,
 • sprejema delovni program, skrbi za njegovo izvrševanje in nadzoruje izvajanje delovnega programa,
 • vodi finančno in materialno poslovanje Kluba,
 • upravlja s premoženjem Kluba,
 • vodi evidenco članstva,
 • občnemu zboru predlaga pohvale, priznanja in častno članstvo,
 • obravnava sklepe nadzornega odbora,
 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov Kluba, in naloge, ki mu jih dodatno naloži občni zbor,
 • skupaj z nadzornim odborom in disciplinsko komisijo Kluba sprejema pravilnike Kluba.

 

V tem mandatu smo z vami:

Predsednica – Aleksandra Noč

E-pošta: aleksandra.noc10@gmail.com

Tel. št.: 031 319 889

Tajnica – Laura Gašperšič

Blagajnik – Uroš Kozole

Resor za kulturo, socialo in izobraževanje – Ana Marija Arko

Resor za šport in prosti čas – Klara Kuhar

 

Dijaški odbor

je sestavljen iz šestih članov, ki zastopajo interese dijakov ter se z delovanje m v Klubu pripravljajo na morebitni nastop na študentskih volitvah in prevzem funkcij v Upravnem odboru, ki je izvršilni organ Kluba. Namen odbora je predvsem vzpostaviti neko kontinuiteto učečega se kadra, da s predajanjem funkcij v Upravnem odboru  ne pride do generacijske luknje. Poleg zastopanja interesov dijakov ter uvajanjem novega kadra pa dijaki skrbijo tudi za organiziranje projektov. Mandat članov dijaškega odbora je 1 leto, število aktivistov v odboru pa je sicer neomejeno.

Dijaški odbor opravlja zlasti naslednje naloge:

 • sprejema delovni program, skrbi za njegovo izvrševanje in nadzoruje izvajanje delovnega programa,
 • vodi finančno in materialno poslovanje dijaškega odbora,
 • obravnava sklepe upravnega odbora,
 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov Kluba, in naloge, ki mu jih dodatno naloži Upravni odbor.

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

 

 

 

 

 

Klub radovljiških študentov

Gorenjska cesta 25

4240 Radovljica

 

TRR: 03139-1000004363

ID.ŠT.: SI47890983

 

KAZALO

 

 1. SPLOŠNE DOLOČBE. 1
 2. člen: Klub radovljiških študentov. 1
 3. člen: Sedež, znak in pečat 1
 4. člen: Zastopstvo. 1
 5. člen: Delovanje 1
 6. člen: Sodelovanje 1
 7. člen: Demokratičnost in javnost 2
 8. NAMENI IN CILJI KLUBA. 2
 9. člen: Namen Kluba 2
 10. člen: Cilji Kluba 2
 11. člen: Uresničevanje ciljev Kluba 3

III. ČLANSTVO KLUBA. 3

 1. člen: Pogoji članstva 3
 2. člen: Redni člani 4
 3. člen: Častni člani 4
 4. člen: Pridruženi člani 4
 5. člen: Pravice rednih članov. 4
 6. člen: Dolžnosti rednih članov. 5
 7. člen: Prenehanje članstva 5
 8. ORGANIZACIJA KLUBA. 5
 9. člen: Organi Kluba 5
 10. a) OBČNI ZBOR. 6
 11. člen: Občni zbor 6
 12. člen: Seje občnega zbora 6
 13. člen: Sklepčnost občnega zbora 6
 14. člen: Odločanje občnega zbora 7
 15. člen: Delovno predsedstvo seje občnega zbora 7
 16. člen: Pristojnosti in naloge občnega zbora 7
 17. b) UPRAVNI ODBOR. 8
 18. člen: Upravni odbor 8
 19. člen: Sestava upravnega odbora 8
 20. člen: Naloge in delo upravnega odbora 8
 21. c) NADZORNI ODBOR. 9
 22. člen: Sestava nadzornega odbora 9
 23. člen: Naloge in delo nadzornega odbora 9
 24. člen: Sklepi nadzornega odbora 9
 25. d) DISCIPLINSKA KOMISIJA. 10
 26. člen: Sestava disciplinske komisije 10
 27. člen: Naloge in delo disciplinske komisije 10
 28. člen: Sklepi disciplinske komisije 10
 29. e) STROKOVNE SLUŽBE. 10
 30. člen: Strokovne službe 10
 31. f) KOLEGIJ 11
 32. člen: Sestava in sestajanje kolegija 11
 33. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE. 11
 34. člen: Dohodki Kluba 11
 35. člen: Premoženje Kluba 11
 36. člen: Materialno in finančno poslovanje 12
 37. KONČNE DOLOČBE. 12
 38. člen: Prenehanje obstoja Kluba 12
 39. člen: Sredstva ob prenehanju obstoja 12
 40. člen: Drugi akti Kluba 12
 41. člen: Veljavnost Statuta 12

 

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS 60/95 in 49/98) in Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o društvih (Ur. l. RS 89/99) je občni zbor Kluba radovljiških študentov dne 1. april 2005 sprejel spremembe in dopolnitve Statuta, v skladu z Zakonom o društvih, kot sledi v nadaljevanju

 

 

STATUT KLUBA RADOVLJIŠKIH ŠTUDENTOV

 

 

I.       SPLOŠNE DOLOČBE

 

1.      člen: Klub radovljiških študentov

 

Klub radovljiških študentov (v nadaljevanju: Klub)  je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje študentov in dijakov, ki živijo ali študirajo oziroma se šolajo na območju Republike Slovenije z namenom povezovanja, izobraževanja in dvigovanja splošne kulturne ravni svojih članov.

 

2.      člen: Sedež, znak in pečat

 

Klub je pravna oseba zasebnega prava. Sedež Kluba je v Radovljici, Gorenjska cesta 25.

 

Klub ima svoj pečat. Pečat je pravokotne oblike z napisom KRŠ, s simbolom čebelice in podnapisom Klub radovljiških študentov.

 

Klub ima svoj znak pravokotne oblike z napisom KRŠ, s simbolom čebelice na rumeni podlagi in podnapisom Klub radovljiških študentov.

 

Lahko ima tudi drug znak, ki je opredeljen s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme upravni odbor Kluba.

 

3.      člen: Zastopstvo

 

Klub predstavlja in zastopa predsednik Kluba.

 

4.      člen: Delovanje

 

Klub deluje na področju občine Radovljica. S posameznimi projekti se predstavlja v občini Radovljica, upravni enoti Radovljica, Republiki Sloveniji in tujini.

 

Delovanje Kluba je ideološko in strankarsko neobremenjeno in neodvisno.

 

Delovanje Kluba temelji na Ustavi in zakonih Republike Slovenije.

 

5.      člen: Sodelovanje

 

Klub se lahko pri svojem delovanju povezuje s sorodnimi organizacijami in institucijami, ki delujejo na sorodnih področjih in prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti.

 

Klub lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne organizacije, ki imajo podobne namene in cilje, pod pogojem, da s svojim delovanjem ne meri na protipravno rušenje ustavne ureditve, na izvrševanje kaznivih dejanj ali spodbuja k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihuje narodno, rasno, versko ali drugo sovraštvo in nestrpnost oziroma spodbuja k nasilju in vojni.

 

Klub je lahko tudi ustanovitelj drugih pravnih subjektov.

 

6.      člen: Demokratičnost in javnost

 

Delovanje Kluba temelji na načelih demokratičnosti in javnosti.

 

Člane Kluba se obvešča:

 • preko oglasne deske v prostorih Kluba,
 • s pravico vpogleda članov v zapisnike organov Kluba,
 • z izdajo internega glasila.

 

Širšo javnost se obvešča:

 • s tem, da so seje organov Kluba javne,
 • prek sredstev javnega obveščanja,
 • Klub predstavlja svoje projekte s plakatiranjem.

 

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik Kluba.

 

II.    NAMENI IN CILJI KLUBA

 

7.      člen: Namen Kluba

 

Namen Kluba je povezovanje svojih članov, njihovo izobraževanje, dvigovanje kulturne, športne in tehnične ravni ter skrb za izboljšanje socialnih in izobraževalnih razmer svojih članov.

 

8.      člen: Cilji Kluba

 

Klub ima naslednje cilje:

 • združevanje študentov in dijakov, ki živijo ali študirajo oziroma se šolajo na območju Republike Slovenije in zagotavljanje pomoči pri uresničevanju njihovih interesov na različnih področjih,
 • sodelovanje z ostalimi študentskimi organizacijami in združenji v Sloveniji in tujini,
 • organiziranje srečanj študentov in dijakov z gospodarstveniki in strokovnimi delavci,
 • skrb za izvajanje obštudijskih dejavnosti svojih članov,
 • zastopati svoje člane znotraj lokalnih skupnosti, na katerih deluje,
 • omogočanje kulturnega izražanja članov,
 • popestritev kulturnega, športnega in družabnega življenja na območju delovanja,
 • izvajanje programov, ki vplivajo na socialno-ekonomski položaj članov Kluba,
 • pomoč pri študiju,
 • zagotavljati materialne pogoje za uspešno delovanje Kluba,
 • zastopati interese študentov in dijakov pri upravnih organih in drugih institucijah.

 

 

9.      člen: Uresničevanje ciljev Kluba

 

Klub uresničuje svoje cilje skozi:

 • prirejanje in organizacijo strokovnih, kulturnih, zabavnih, družabnih in športnih prireditev in srečanj,
 • sodelovanje svojih članov na prireditvah, ki jih prirejajo druge organizacije,
 • organizacijo potovanj in ekskurzij za člane Kluba,
 • organizacijo humanitarnih akcij,
 • organizacijo srečanj s podobnimi društvi iz Slovenije in tujine,
 • zagotavljanje sodelovanja študentov in dijakov pri upravljanju lokalnih zadev, ki jih občina, mestna občina ali širša lokalna skupnost ureja samostojno na področjih, ki vplivajo na življenje študentov in dijakov,
 • opravljanje gostinskih storitev na prireditvah, ki jih organizira Klub,
 • zavzemanje svojih stališč do družbenih vprašanj,
 • organizacijo in izvajanje študijskih in izobraževalnih aktivnosti kot so dajanje inštrukcij, organiziranje tečajev in seminarjev,
 • izvajanje programov, ki vplivajo na socialno-ekonomski položaj članov Kluba,
 • opravljanje drugih dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo opravljanje teh dejavnosti in sicer založništva, dejavnosti povezane s podatkovnimi bazami, obratovanje objektov za kulturne, turistične in športne prireditve študentov, raziskovanje trga in javnega mnenja ter dejavnost knjigarn; opravljanje navedenih dejavnosti mora biti povezano z nameni in nalogami Kluba ter se lahko opravljajo le v obsegu potrebnem za njihovo doseganje,
 • zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj interesnih oziroma obštudijskih oblik združevanja članov Kluba.

 

Presežek, ki ga Klub dobi s pridobitno dejavnostjo, lahko porabi za obštudijske dejavnosti in delovanje Kluba.

 

Podrobnosti o delu Kluba in uresničevanju ciljev Kluba določajo letni plani Kluba in drugi akti.

 

Pridobitna dejavnost, ki je opredeljena v tem členu, mora služiti kot dopolnilna dejavnost doseganja ciljev in nalog Kluba iz II. poglavja in tega člena Statuta.

 

Klub lahko poveri neposredno opravljanje pridobitne dejavnosti s Klubskimi sredstvi drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe.

 

III.   ČLANSTVO KLUBA

 

10.   člen: Pogoji članstva

 

Podrobnosti o statusu članov in članstvu v Klubu določa Pravilnik o članstvu.

 

Člani Kluba so: redni, častni in pridruženi.

 

Članstvo v Klubu je prostovoljno.

 

Članstvo v Klubu se izkazuje s članskimi izkaznicami.

 

11.   člen: Redni člani

 

Redni član kluba lahko postane vsakdo, ki izpolnjuje naslednja pogoja:

 • ima status študenta,
 • ima stalno prebivališče na območju Upravne enote Radovljica

 

12.   člen: Častni člani

 

Klub ima tudi častne člane.

 

Naziv častnega člana lahko dobi član Kluba, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo Kluba. Naziv častnega člana podeli Klub lahko tudi nečlanu, ki ima velike zasluge na področju delovanja Kluba. Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora.

 

V študijskem letu občni zbor lahko podeli največ tri nazive častnega člana.

 

Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana, ni član Kluba, nima volilne in glasovalne pravice.

 

Častno članstvo se izkazuje s častno izkaznico.

 

Podrobnosti postopka podelitve častnega članstva ter pravice in dolžnosti častnega člana določa Pravilnik o članstvu.

 

13.   člen: Pridruženi člani

 

Pridružen član Kluba lahko postane tisti, ki ne izpolnjuje pogojev za redno članstvo, in izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:

 • ima status študenta in ima začasno bivališče na območju Upravne enote Radovljica,
 • ima status dijaka, stalno ali začasno bivališče na območju Upravne enote Radovljica ,
 • imel status študenta v zadnjem letu in ima stalno bivališče na območju Upravne enote Radovljica.

Podrobnosti postopka pridobitve pridruženega članstva ter pravice in dolžnosti pridruženega člana določa Pravilnik o članstvu.

 

Dijaki se lahko združujejo v dijaški odbor Kluba. Pravice, organizacijsko strukturo in dolžnosti dijaškega odbora opredeljuje Pravilnik o dijaškem odboru.

 

14.   člen: Pravice rednih članov

 

Pravice rednih članov Kluba so, da:

 • volijo organe Kluba,
 • so voljeni v organe Kluba,
 • sodelujejo pri delu in odločajo v organih Kluba,
 • uporabljajo skupne dosežke in rezultate Kluba pri svojem delu,
 • uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti Kluba,
 • dajejo predloge za delo Kluba in sodelujejo v okviru organiziranj prireditev in izpolnjevanju nalog Kluba,
 • sprejemajo nagrade in pohvale za delo v Klubu ter za dosežene uspehe,
 • so pri svojem delu samostojni,
 • so seznanjeni s programom in poslovanjem Kluba ter njegovim finančnim in materialnim poslovanjem,
 • nastopajo, tekmujejo ali kako drugače predstavljajo Klub,
 • dobijo povrnjene materialne stroške,
 • uporabljajo prostore Kluba v skladu z ustreznimi pravili.

 

15.   člen: Dolžnosti rednih članov

 

Dolžnosti rednih članov Kluba so, da:

 • spoštujejo Statut in druge akte Kluba ter sklepe organov Kluba,
 • aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog Kluba,
 • dajejo Klubu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog,
 • vsako novo študijsko oziroma šolsko leto izkažejo svoj status študenta ali dijaka z originalnim potrdilom o vpisu,
 • prenašajo izkušnje in znanje na mlajše člane Kluba,
 • varujejo ugled Kluba,
 • prevzemajo odgovornost za izvrševanje nalog, ki so jih sprejeli,
 • skrbijo za osnovna in finančna sredstva ter prostore, s katerimi Klub razpolaga.

 

16.   člen: Prenehanje članstva

 

Članstvo v Klubu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom,
 • s črtanjem,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo.

 

Član prostovoljno izstopi iz Kluba, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.

 

Člana se črta iz Kluba po preteku enega leta od prenehanja veljavnosti zadnjega predloženega veljavnega dokazila o statusu študentu, ali takoj po prenehanju veljavnosti zadnjega predloženega veljavnega dokazila o statusu dijaku.

 

Član se izključi iz Kluba, če huje krši zakon o društvih ali pravilnike in druge akte Kluba.

 

O izključitvi člana iz Kluba odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu s Statutom in Pravilnikom o delu disciplinske komisije.

 

 

 

IV.  ORGANIZACIJA KLUBA

 

17.   člen: Organi Kluba

 

Organi Kluba so:

 • občni zbor
 • upravni odbor
 • nadzorni odbor
 • disciplinska komisija
 • strokovne službe
 • kolegij

 

Nezdružljivost funkcij velja za predstavnike:

 • upravnega odbora
 • nadzornega odbora
 • disciplinske komisije

 

a)  OBČNI ZBOR

 

18.   člen: Občni zbor

 

Občni zbor je najvišji organ Kluba. Sestavljajo ga vsi redni člani Kluba.

 

19.   člen: Seje občnega zbora

 

Seje občnega zbora Kluba so lahko redne ali izredne.

 

Na seji občnega zbora mora biti zagotovljeno, da so člani, ki imajo volilno in glasovalno pravico, ločeni od članov, ki te pravice nimajo. Ostale možnosti opredeljuje pravilnik o volitvah v organe.

 

Redno sejo občnega zbora sklicuje upravni odbor Kluba enkrat letno. Izredno sejo občnega zbora se sklicuje po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora, ali na zahtevo ene tretjine (1/3) članov Kluba. O zbiranju podpisov je pred pričetkom zbiranja potrebno pisno obvestiti upravni odbor Kluba. Za eno tretjino (1/3) članov se šteje ena tretjina (1/3) rednih članov na dan oddaje pisnega obvestila o zbiranju podpisov.

 

V primeru, da želi ena tretjina članov Kluba sklicati občni zbor, morajo biti zbrani podpisi te tretjine s številkami članskih izkaznic v 30 dneh od dne, ko je bil o zbiranju podpisov obveščen upravni odbor Kluba. Tak sklic občnega zbora mora biti objavljen skupaj z dnevnim redom na oglasni deski Kluba vsaj štirinajst (14) dni pred dnem izrednega občnega zbora.

 

Upravni odbor je dolžan sklicati izredno sejo občnega zbora v roku trideset (30) dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor izredne seje občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredna seja občnega zbora sklepa le o zadevi, za katero je sklicana.

 

Sklic seje občnega zbora mora biti objavljen štirinajst (14) dni pred dnevom, za katerega je seja sklicana, na oglasni deski v prostorih Kluba.

 

Dnevni red občnega zbora mora biti objavljen najmanj sedem (7) dni pred dnevom, za katerega je sklicana seja občnega zbora, na oglasni deski v prostorih Kluba.

 

20.   člen: Sklepčnost občnega zbora

 

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzoča več kot polovica (1/2) rednih članov Kluba.

 

Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za trideset (30) minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih vsaj dvajset (20) rednih članov Kluba.

 

21.   člen: Odločanje občnega zbora

 

Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino navzočih rednih članov.

 

Če se odloča o spremembi Statuta Kluba je potrebno, da za to glasujeta najmanj dve tretjini (2/3) navzočih rednih članov. Če se odloča o prenehanju delovanja Kluba je potrebno, da za to glasujeta najmanj dve tretjini (2/3) ob navzočnosti najmanj polovice (1/2) vseh rednih članov Kluba.

 

Če se glasuje o razrešitvi organov ali delov organov Kluba, člani organov ne morejo glasovati.

 

Za ureditev delovanja Kluba na posameznem področju lahko občni zbor sprejme poseben akt ali pravilnik, ki pa ne sme biti v nasprotju s Statutom Kluba.

 

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se redni člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve v organe so praviloma tajne. Volitve v organe Kluba ureja Pravilnik o volitvah v organe.

 

22.   člen: Delovno predsedstvo seje občnega zbora

 

Sejo občnega zbora odpre predsednik Kluba in jo vodi, dokler občni zbor ne izvoli delovnega predsedstva. Delovno predsedstvo sestavljajo predsednik, zapisnikar in dva overovitelja zapisnika. Poleg tega občni zbor izvoli še volilno komisijo in druge delovne organe.

 

Za sejo občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva in oba overovitelja zapisnika.

 

23.   člen: Pristojnosti in naloge občnega zbora

 

Pristojnosti in naloge občnega zbora so, da:

 • sklepa o dnevnem redu in voli organe občnega zbora,
 • sprejema poročila organov Kluba,
 • sprejema finančni načrt in finančno poročilo,
 • sprejema, spreminja in dopolnjuje Statut Kluba,
 • v skladu s Pravilnikom o volitvah v organe Kluba voli in razrešuje člane upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije,
 • odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije,
 • sprejema smernice in stališča o delovnem programu letnega načrta,
 • odloča o prenehanju obstoja in združitvi Kluba,
 • po potrebi voli razne predstavnike Kluba,
 • daje pooblastila upravnemu odboru Kluba,
 • izdaja pohvale, priznanja in odloča o častnem članstvu,
 • odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani Kluba v skladu z namenom in cilji Kluba,
 • odloča o predlogu upravnega odbora o ustanovitvi zavodov in gospodarskih družb,
 • odloča o predlogu upravnega odbora o nakupu in prodaji nepremičnin.

 

Posamezni predlogi za razpravo morajo biti upravnemu odboru poslani najmanj štiri (4) dni po objavi sklica seje občnega zbora.

 

b)  UPRAVNI ODBOR

 

24.   člen: Upravni odbor

 

Upravni odbor Kluba je vodstveni in izvršni organ Kluba, ki opravlja zadeve, ki mu jih naloži občni zbor in zadeve, ki po svoji naravi sodijo v njegovo delovno področje.

 

Upravni odbor je odgovoren občnemu zboru in mu mora poročati vsaj enkrat v koledarskem letu.

 

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik Kluba na lastno pobudo ali zahtevo večine članov upravnega odbora. Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotna večina članov. Sklepe sprejema z večino glasov prisotnih članov. V primeru neodločenega glasovanja odloči predsednikov glas. Na seji se vodi zapisnik, ki se vloži v arhiv tajnika.

 

Na prvi seji upravni odbor sprejme Poslovnik o delu upravnega odbora.

 

Delo upravnega odbora je javno.

 

 

25.   člen: Sestava upravnega odbora

 

Upravni odbor šteje pet (5) članov. Stalne funkcije so:

 • predsednik upravnega odbora, ki je hkrati tudi predsednik Kluba,
 • blagajnik,
 • tajnik,
 • dva člana upravnega odbora.

 

Člane upravnega odbora izvoli občni zbor Kluba na predlog delovnega predsedstva. Mandatna doba članov upravnega odbora je dve (2) leti. Člani upravnega odbora so lahko izvoljeni večkrat zaporedoma, če izpolnjujejo pogoje, ki jih določa Statut in drugi akti Kluba. Če član upravnega odbora v času mandata izgubi pogoje za izvolitev, opravlja svojo funkcijo do konca mandata, za katerega je bil izvoljen.

 

26.   člen: Naloge in delo upravnega odbora

 

Delovanje upravnega odbora podrobneje opredeljujeta Pravilnik o delu upravnega odbora in Poslovnik o delu upravnega odbora.

 

Upravni odbor opravlja zlasti naslednje naloge:

 • sklicuje občni zbor Kluba in skrbi za izvajanje njegovih sklepov,
 • sprejema delovni program, skrbi za njegovo izvrševanje in nadzoruje izvajanje delovnega programa,
 • vodi finančno in materialno poslovanje Kluba,
 • upravlja s premoženjem Kluba,
 • vodi evidenco članstva,
 • občnemu zboru predlaga pohvale, priznanja in častno članstvo,
 • obravnava sklepe nadzornega odbora,
 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov Kluba, in naloge, ki mu jih dodatno naloži občni zbor,
 • skupaj z nadzornim odborom in disciplinsko komisijo Kluba sprejema pravilnike Kluba.

 

Upravni odbor sprejema svoje odločitve v obliki sklepov.

 

c)   NADZORNI ODBOR

 

27.   člen: Sestava nadzornega odbora

 

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh (3) članov, ki jih izvoli občni zbor za dobo dveh (2) let.

 

Na prvi seji nadzorni odbor sprejme Poslovnik o delu nadzornega odbora.

 

Nadzorni odbor izvoli iz svoje sredine predsednika.

 

28.   člen: Naloge in delo nadzornega odbora

 

Delovanje nadzornega odbora podrobneje opredeljujeta Pravilnik o delu nadzornega odbora in Poslovnik o delu nadzornega odbora.

 

Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo vseh organov Kluba, nadzoruje finančno in materialno poslovanje Kluba ter skrbi za zakonitost sprejetih sklepov.

 

Nadzorni odbor sprejema, spreminja in dopolnjuje akte oziroma pravilnike Kluba.

 

Delo nadzornega odbora je javno.

 

Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru in mu mora poročati vsaj enkrat v koledarskem letu.

 

29.   člen: Sklepi nadzornega odbora

 

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če sta prisotna vsaj dva (2) člana in če zanje glasujeta vsaj dva (2) člana.

 

Člani nadzornega odbora imajo pravico, da se udeležujejo vseh sestankov upravnega odbora in disciplinske komisije, vendar brez pravice odločanja.

 

Na sejah nadzornega odbora se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik nadzornega odbora.

 

 

 

 

d)  DISCIPLINSKA KOMISIJA

 

30.   člen: Sestava disciplinske komisije

 

Disciplinsko komisijo sestavljajo trije (3) člani, ki jih izvoli občni zbor za dobo dveh (2) let. Disciplinska komisija izvoli iz svoje sredine predsednika.

 

Na prvi seji disciplinska komisija sprejme Poslovnik o delu disciplinske komisije.

 

31.   člen: Naloge in delo disciplinske komisije

 

Delovanje disciplinske komisije podrobneje opredeljujeta Pravilnik o delu disciplinske komisije in Poslovnik o delu Disciplinske komisije.

 

Kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

 • kršitve določb Statuta Kluba in drugih aktov Kluba,
 • nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v Klubu,
 • neizvrševanje sklepov organov Kluba,
 • dejanja, ki kakorkoli škodujejo Klubu in ugledu Kluba.

 

Delo disciplinske komisije je javno.

 

Disciplinska komisija je odgovorna občnemu zboru in mu mora poročati vsaj enkrat v koledarskem letu.

 

32.   člen: Sklepi disciplinske komisije

 

Na sejah disciplinske komisije se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik disciplinske komisije.

 

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu s Pravilnikom o delu disciplinske komisije izreče disciplinska komisija, so:

 • opomin
 • javni opomin
 • izključitev

 

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija, ima prizadeti član pravico pritožbe na občni zbor kot drugostopenjski organ.

 

e)   STROKOVNE SLUŽBE

 

33.   člen: Strokovne službe

 

Klub ima lahko strokovne službe. Strokovne službe sestavljajo zaposleni Kluba.

 

Strokovne službe izvajajo podporne dejavnosti, ki so potrebne za delovanje Kluba in dejavnosti, ki jih Klub opravlja z namenom dviga nivoja storitev ali z namenom pridobivati sredstva za financiranje delovanja Kluba.

 

Podrobnosti o delovanju strokovnih služb opredeljuje Pravilnik o strokovnih službah.

 

Upravni odbor Kluba lahko poleg dejavnosti služb, določenih v Pravilniku o strokovnih službah, le-tem s pogodbo določi tudi izvajanje drugih dejavnosti v skladu s Statutom Kluba in predpisi Republike Slovenije.

 

f)   KOLEGIJ

 

34.   člen: Sestava in sestajanje kolegija

 

Kolegij obstaja v primeru, da ima Klub strokovne službe.

 

Podrobnosti o delovanju kolegija opredeljuje Pravilnik o delu kolegija.

 

Kolegij je posvetovalni in koordinativni organ Kluba, ki ga sestavljajo vodja strokovnih služb Kluba, predsednik Kluba in predsednik nadzornega odbora. Kolegij se sestaja praviloma enkrat mesečno. Sejo kolegija lahko skliče katerikoli član kolegija.

 

V.     FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

 

35.   člen: Dohodki Kluba

 

Dohodki Kluba so:

 • dohodek iz dejavnosti Kluba in naslova materialnih pravic,
 • darila, volila in dotacije,
 • presežek prihodkov iz preteklega leta,
 • presežek prihodkov samostojnih dejavnosti strokovnih služb Kluba in projektov,
 • prihodki od premoženja,
 • prispevki donatorjev in sponzorjev,
 • vadnina,
 • javna sredstva,
 • sredstva, dobljena na raznih razpisih,
 • sredstva, pridobljena na podlagi statusa Študentske organizacije lokalne skupnosti,
 • drugi viri.

 

Če Klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen.

 

Sredstva in premoženje Kluba se uporabljajo za izvrševanje nalog Kluba, za povrnitev stroškov članov Kluba, za honoriranje sodelavcev Kluba in za plačilo stroškov, ki nastanejo ob redni dejavnosti Kluba.

 

Vsaka delitev premoženja Kluba med njegove člane je nična.

 

36.   člen: Premoženje Kluba

 

Premoženje Kluba sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last Kluba in so kot take vpisane v inventarno knjigo.

 

S premoženjem Kluba upravljajo upravni odbor in strokovne službe.

 

Vsak organ Kluba avtonomno v skladu s finančnim načrtom Kluba razpolaga s sredstvi, ki mu pripadajo.

 

Premičnine se lahko nakupijo od tretjih oseb ali prodajo tretjim osebam le na podlagi predloga upravnega odbora, o nakupu in prodaji nepremičnin odloča občni zbor Kluba.

 

37.   člen: Materialno in finančno poslovanje

 

Operativno delo materialnega poslovanja vodi tajnik Kluba. Operativno delo finančnega poslovanja vodi blagajnik Kluba. Blagajnik in tajnik Kluba sta za svoje delo odgovorna upravnemu odboru in občnemu zboru Kluba.

 

Finančno in materialno poslovanje morata biti v skladu z ustreznimi predpisi, računovodskimi standardi za društva in Pravilnikom o finančnem poslovanju Kluba.

 

Finančno poslovanje se odvija preko transakcijskega računa pri banki, ki jo izbere upravni odbor. Za drobne izdatke se uporablja ročna blagajna v skladu s Pravilnikom o blagajniškem poslovanju.

 

Finančne in materialne listine podpisujejo predsednik Kluba, blagajnik in drugi podpisniki, ki jih imenuje upravni odbor. Imenovanje podpisnikov mora biti evidentirano v zapisniku seje upravnega odbora.

 

Vsi člani Kluba so dolžni, da prijavijo organom Kluba zlorabe ali nepravilnosti v zvezi s finančnim ali materialnim poslovanjem.

 

 

VI.  KONČNE DOLOČBE

 

38.   člen: Prenehanje obstoja Kluba

 

Klub preneha obstajati:

 • s sklepom občnega zbora z dvo tretjinsko (2/3) večino ob navzočnosti najmanj polovice (1/2) vseh članov Kluba
 • po samem zakonu
 • s spojitvijo z drugimi društvi ali pripojitvijo k drugemu društvu

 

39.   člen: Sredstva ob prenehanju obstoja

 

Občni zbor, v primeru prenehanja obstoja Kluba, s sklepom določi, na koga se prenese premoženje, ki ostane po poravnavi vseh obveznosti Kluba. Proračunska sredstva se vrnejo v proračun.

40.   člen: Drugi akti Kluba

 

V skladu s temi pravili ima Klub lahko še druge splošne akte oziroma pravilnike, ki jih sprejme občni zbor ali z njegovim pooblastilom upravni odbor Kluba.

 

41.   člen: Veljavnost Statuta

 

Vsi obstoječi pravilniki veljajo do sprejema novih, razen v določilih, ki bi lahko bile v direktnem nasprotju s tem Statutom.

 

Ta Statut je sprejel občni zbor na svoji seji dne 1. april 2005 in prične veljati, ko ga potrdi Upravna enota Radovljica.

 

Predsednik Kluba ugotovi začetek veljavnosti Statuta in ob tem opravi uradni zaznamek na originalnem izvodu Statuta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

predsednik Kluba: Igor Kravanja

 

 

 

tajnik Kluba: Rok Rozman

 

 

 

V Radovljici, 1.4.2005