PODJETJE SWARCO LEA IŠČE ŠTUDENTA ZA DELO NA STROJNI...

TEČAJ SWINGA

18. 3. 2015 Komentarji so izklopljeni za PROJEKT ZIBELKA IDEJ 2015 Nerazvrščeno, Zasidrano

PROJEKT ZIBELKA IDEJ 2015

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske vas vabi k sodelovanju pri projektu, ki prispeva k razvoju občine Jesenice, še posebej posameznih mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Projekti morajo biti namenjeni eni od naslednjih tematik:

ZIBELKA IDEJ

Projekt prispeva k razvoju občine Jesenice

Glavna nagrada: 150€

– povezovanju in sodelovanju mladih,
– oživljanju mladinskih aktivnosti,
– izboljšanju kvalitete življenja mladih in ostalih prebivalcev občine Jesenice
– ter spodbujanju in razvoju samozaposlitve.

Na razpis se lahko prijavijo mladi, posamezniki, v starosti med 18. in 29. letom s statusom dijaka ali študenta ter s stalnim bivališčem na Gorenjskem.

V okviru poziva se je možno prijaviti na naslednja vsebinska področja:
– IZOBRAŽEVANJE ( npr. karierni in osebnostni razvoj, neformalno izobraževanje,..),
– KULTURNO USTVARJANJE (npr. spodbujanje kreativnosti, aktivnosti na področju glasbe, umetnosti..),
– DRUŽBA ( npr. socialna problematika, izboljšanje kvalitete življenja, aktivno državljanstvo, človekove pravice…)
– ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA (npr. šport, spodbujanje aktivnega načina življenja, zdrava prehrana,…)
– NARAVOSLOVJE (npr. ekologija, tehnološki razvoj, inovacije, spodbujanje učinkovite rabe energije,..).

Pogoj za obravnavo projekta je izpolnjevanje vseh osnovnih meril. V kolikor prijavitelj ne izpolnjuje katerega izmed osnovnih pravil se vloga izloči iz nadaljnje obravnave.

-Projekt mora prispevati k razvoju posamezne mestne četrti ali krajevne skupnosti.

– Projekt se navezuje na eno ali več vsebinskih področij poziva

– Projekt je pripravljen, prijavljen in bo izveden s strani mladih.
– Iz finančne konstrukcije je jasno razviden namen porabe prihodkov
projekta s strani poziva
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske bo za potencialne prijavitelje organizirala delavnico, na
kateri bodo lahko potencialni prijavitelji s strokovnjaki dodatno razvili idejo ter jo pripravili do
vsebin, ki bodo primerne za prijavo na poziv dne 30.4.2015 ob 12. uri v prostorih RAGOR – ja.

Oddaja vloge
Vloga mora vsebovati:
– kopijo osebnega dokumenta,
– kopija potrdila o vpisu, ki dokazuje status dijaka ali študenta,
– projektno nalogo s terminskim in finančnim načrtom.

Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena na računalniku in poslana priporočeno po pošti na
naslov Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice, s pripisom ”Ne
odpiraj- javni razpis – Zibelka idej” ter pripisanim imenom , priimkom in naslovom
pošiljatelja. Projektna naloga mora biti poslana najkasneje do 31.5.2015.

Prijavitelji bodo o rezultatih poziva obveščeni najkasneje v enem tednu od predvidenega
termina za ocenjevanje prispelih vlog. Najboljša projektna naloga bo nagrajena s 150 euri.
Dodatne informacije v povezavi z javnim pozivom dobite na sedežu Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e, SI-4270 Jesenice: Edisa Alagić (tel. 04/ 581-34-00, epošta:
edisa.alagic@ragor.si ali info@ragor.si .